Η Εταιρία > Τα Πιστοποιητικά μας

Η αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια, η άριστη λειτουργία και οι πιστοποιημένες διαδικασίες αποτελούν για εμάς απαράβατους όρους σε κάθε συνεργασία.

Presentation2

Η Valsamidis A.T.E.A αποτελεί την πρώτη εταιρία του κλάδου που πιστοποιήθηκε με ISO 9001-2000-95/16 καθώς και με πιστοποιητικό ολικής διασφάλισης ποιότητας ήδη από το 1998.

Το Πιστοποιητικό ISO 9001-2000-95/16 εγγυάται την εφαρμογή εγκεκριμένου συστήματος ποιότητας για τον σχεδιασμό, κατασκευή, συναρμολόγηση, τοποθέτηση, πιστοποίηση και τελικές δοκιμές των ανελκυστήρων

Με συνεχείς έρευνες καταφέρνουμε να προσφέρουμε τεχνολογικές λύσεις περισσότερο σύγχρονες, ασφαλέστερες και καλύτερης ποιότητας. Παράλληλα, ειδική βαρύτητα δίνεται στη συνεργασία μας με πιστοποιημένους Ευρωπαίους προμηθευτές πρώτων υλών που μας παρέχουν προϊόντα υψηλής ποιότητας

Τα πιστοποιητικά που έχουμε διασφαλίσει και εφαρμόζουμε αποδεικνύουν την επιμονή μας στην αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια και ποιότητα των υλικών αλλά και των υπηρεσιών μας.

Αναλυτικότερα η εταιρία μας εφαρμόζει:

  • Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 το οποίο εγγυάται ότι εφαρμόζεται εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για το Σχεδιασμό, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Επισκευές Ανελκυστήρων.
  • Πιστοποιητικό Ολικής Διασφάλισης Ποιότητας Παράρτημα ΧΙΙΙ, Ενότητα Η, Οδηγία 95/16/ΕΚ για το Σχεδιασμό, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Εγκατάσταση, Τελική Επιθεώρηση & Δοκιμές για Υδραυλικούς και Ηλεκτρομηχανικούς Ανελκυστήρες.
  • Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004, το οποίο αποτελεί επιβεβαίωση της αυξημένης περιβαλλοντικής συνείδησης της εταιρίας και των προσπαθειών της για τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.
  • Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας OΗSAS 18001:2007. Η πιστοποίηση αποτελεί επιβεβαίωση την πάγιας πολιτικής που ακολουθεί η Valsamidis A.T.E.A για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητάς της.
  • Πιστοποιητικό EC Design Examination σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/EC, Annex XIII, 3.3 με το οποίο η εταιρία μπορεί να σχεδιάζει και να πιστοποιεί ανελκυστήρες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις κάθε κτιρίου.